Sinisa Ladjevic - IFJ

Međunarodna federacija novinara – Deklaracija 1954/ 1986

(Usvojena 1954. Svetskim kongresom Međunarodne federacije novinara – IFJ, izmenjena od Svetskog kongresa 1986.)
 
Ova međunarodna deklaracija proglašena je kao standard profesionalnog ponašanja za novinare koji se bave prikupljanjem, prenošenjem, distribucijom i komentarisanjem vijesti i informacija u opisivanje događaja.

International Federation of Journalists (IFJ)

 
Poštovanje istine i prava javnosti na istinu je prva obaveza novinara
 
 
Novinar treba da izveštava samo u skladu sa činjenicama za koje poznaje poreklo. Novinar ne sme da potisne bitne informacije ili falsifikuje dokumente.
 
Novinar će koristiti samo poštene metode za dobijanje vijesti, fotografija i dokumenata.
 
Novinar će učiniti sve što je moguće da ispravi sve objavljene informacije za koje se utvrdi da su štetno netačne.
 
Novinar mora poštovati profesionalnu tajnu u vezi sa izvorima informacija dobijenih u poverenju.
 
Novinar će biti svjestan opasnosti od diskriminacije koju mediji podstiču i učiniti sve što je potrebno kako bi se izbjegla olakšanje takve diskriminacije zasnovane na, između ostalog, rasi, polu, seksualnoj orijentaciji, jeziku, vjeroispovijesti, političkom ili drugom mišljenju i nacionalno ili socijalno poreklo.

Novinari smatraju teškim profesionalnim prekršajima sledeće:

– plagijat;
– zlonamerno lažno predstavljanje;
– klevetanje, kleveta, neosnovane optužbe;
– prihvatanje mita u bilo kom obliku uzimajući u obzir objavljivanje ili suzbijanje.

Novinari vredni imena smatraće im svojom dužnošću da verno poštuju principe navedene gore. U okviru opšteg prava svake države novinar će u profesionalnim stvarima priznavati nadležnost samo kolega, uz isključenje svih vrsta mešanja od strane vlada ili drugih.