Franšizing

GoranA.jpgGoranA.jpgGoranA.jpgFranšiza je privilegija ili dozvoljeno pravo pojedincu ili grupi koja omogućava korisniku da provodi određenu vrstu komercijalne aktivnosti. Legalni koncept franšize datira od srednjeg veka, kada je vitez ili svestenik mogao dobiti pravo upravljanja određenim delom gospodara poseda. Sajmovi i tržnice su takođe bile organizovane kao franšize, kao i neke druge komercijalne aktivnosti.

Danas se pod pojmom ugovora o franšizi mogu smatrati slučajevi poput mere i usluga koje će biti osigurane od strane cedenta, plaćanja cedenta i uslovi za okončanje franšize. Franšiza je sistem proširenja poslovanja i distribucije proizvoda i usluga te mogućnost vođenja poslovanja pod prepoznatljivim imenom.

Franšiza se pojavljuje kada kompanija (davatelj franšize) licencira svoje trgovačko ime (brand) i svoj način rada (sistem poslovanja) određenoj osobi ili grupi (korisniku franšize) koji se slaže da će poslovati u skladu s uslovima ugovora (ugovor o franšizi) Davatelj franšize osigurava korisniku franšize podršku i, u nekim slučajevima, ima određenu kontrolu nad načinom poslovanja korisnika franšize. Zauzvrat korisnik franšize plaća davatelju franšize početna nadoknadu, kao i nadoknadu za poslovanje (royalty) za korištenje trgovačkom imena i načina poslovanja.

Franšiza je pravni i komercijalni odnos između vlasnika i robne marke, uslužnog žiga, trgovačke marke ili reklamnog simbola i pojedinca ili grupe koji traže pravo korištenja te identifikacije u poslovanju. Franšiza upravlja metodom za poslovanjem između dve zainteresovane strane.

Primeri privatnih franšiza su bezbrojni. Prodavači prodaju franšize trgovcima, dajući im pravo prodaje njihovih proizvoda u određenim područjima. U skorim godinama najveći rast franšiznih usluga zabeležen je u uslužnom sektoru. Franšize su kreirane kako bi ponudile usluge od računovodstva, do printanja i kopiranja, direktnog mailinga, čišćenja kuća, prodaje računara i usluga, itd.